• Home
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden 
Advocatenkantoor Lemmens Deurne BV

Artikel 1: Besloten Vennootschap, KvK-nummer en handelsnamen 
 1. Advocatenkantoor Lemmens Deurne BV is een besloten vennootschap die voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.
 2. Advocatenkantoor Lemmens Deurne BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 55208517.
 3. Advocatenkantoor Lemmens Deurne BV hanteert als handelsnamen:
  Advocatenkantoor Lemmens Deurne BV of
  Advocatenkantoor Lemmens.
 Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten aan advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. verstrekken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
Artikel 3: Opdrachten
 1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. slechts worden vertegenwoordigd door de aan het kantoor verbonden advocaat.
 2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
Artikel 4: Uitvoering opdrachten
 1. De uitvoering van alle opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
 2. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 3. Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
 4. Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal geldende regelgeving in acht worden genomen waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 5. De advocaat van Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. zal bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden handelen op de wijze die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.
 Artikel 5: Honorarium en kosten
 1. Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden komt Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. een honorarium en verschotten toe, te vermeerderen met B.T.W.
 2. Verschotten zijn enerzijds de te specificeren uitgaven die Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. ten behoeve van de cliënt heeft gedaan, zoals: griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, uittrekselkosten KvK, uittrekselkosten gemeenten en dergelijke.
 3. Tenzij anders overeengekomen wordt het aan Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. toekomende honorarium berekend op basis van de door Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. vastgestelde uurtarieven.
 4. Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.
 5. De verschuldigde verschotten zullen periodiek en gespecialiseerd aan de cliënt in rekening worden gebracht.
 6. Ten aanzien van het honorarium is Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. gerechtigd een voorschot op het haar toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel de einddeclaratie worden verrekend.
 7. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.
Artikel 6: Betaling
 1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle facturen en declaraties van Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V., zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en zal hij een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 3. Indien de cliënt de facturen en declaraties niet (tijdig) voldoet, dan is de cliënt de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag, na het verstrijken van de betalingstermijn, niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de cliënt is voldaan.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. en haar vennoten, werknemers en medewerkers voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. onder die verzekering draagt. De inhoud en omvang van deze verzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Op verzoek wordt een extract van de beroepsaansprakelijkheidspolis toegezonden.
 2. Als om welke reden ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. in de betreffende zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte honorarium exclusief verschotten.
 3. Niet alleen Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V., maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden, inclusief voornoemde aansprakelijkheidsbeperking, een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten, werknemers en medewerkers die niet meer bij Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. werkzaam zijn, zulks met inbegrip van eventuele erfgenamen.
Artikel 8: Waarneming

Bij langdurige geplande of ongeplande afwezigheid van de aan Advocatenkantoor Lemmens Deurne BV verbonden advocaat worden diens werkzaamheden waargenomen door mr. Andriëtte van Hout, verbonden aan Andriëtte van Hout Advocatuur en Mediation.

Artikel 9: Toepasselijk recht

Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10: Bevoegde rechter

Geschillen voortvloeiende uit de rechtsverhouding(en) tussen Advocatenkantoor Lemmens Deurne B.V. en de cliënt zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse Rechter.

Artikel 11: Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven gedeponeerd.

Deel op sociale media

Neem contact met ons op!

Bij Advocatenkantoor Lemmens sta jij altijd centraal. Dat betekent dat we samen met jou gaan kijken hoe we je het beste kunnen ondersteunen in jouw vraagstuk. Ben je benieuwd hoe we dat kunnen doen? Of heb je nog vragen over jouw situatie of onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op of kom een keer langs op ons kantoor: